Algemene voorwaarden

Als je gebruikmaakt van de website www.intovent.nl stem je in met onderstaande algemene voorwaarden en stem je ermee in dat deze voorwaarden onderdeel uitmaken van elke overeenkomst die je met Intovent aangaat.


Algemene Verkoopvoorwaarden

 1. Prijzen

  1. Prijzen op onze site zijn onder voorbehoud van typefouten en/of kennelijke vergissingen. Voor de gevolgen van prijsverandering wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

  2. Alle prijzen zijn in euro's, inclusief btw.

 2. Levering

  1. Onze levertijd bedraagt in de meeste gevallen 2 werkdagen tenzij een product tijdelijk is uitverkocht (waarover wij jou zullen berichten).

  2. Wij leveren meer producten dan op onze website staan. Je kunt altijd bij ons informeren of wij bepaalde producten kunnen leveren en tegen welke prijs.

 3. Retourneren en annuleren

  1. Bij het kopen op afstand (internetbestellingen) heb je het recht op een afkoelingsperiode van 90 dagen. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor jou geassembleerde producten.

  2. Het product kan alleen geretourneerd worden indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht. In dat geval, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

  3. Voordat er een bestelling geretourneerd kan worden moet er eerst een melding van gemaakt worden. Dit mag zonder opgave van reden. Hiervoor heb je wettelijk gezien tot 14 dagen na ontvangst van de bestelling, Intovent geeft je hiervoor 90 dagen de tijd.

  4. Na deze melding heb je nog 14 dagen om de bestelling te retourneren waarbij Intovent, indien het geen palletretour betreft, de portokosten voor het terugsturen zal betalen. Bij een palletretour zijn de kosten voor de klant. Intovent zal de portokosten alleen betalen wanneer de klant gebruik maakt van het door Intovent aangemaakte retourlabel. Het advies is dan ook om het retourlabel van Intovent te gebruiken.

  5. Bij een palletretour zijn de kosten voor de klant tegen het tarief dat op dat moment betaald is.

  6. Annuleringen dienen schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail. Bij je annulering vermeld je altijd je naam, je ordernummer en het totaal betaalde bedrag.

  7. Het annuleren van bestellingen is kosteloos. Reeds verzonden artikelen kunnen niet meer worden geannuleerd.

  8. Reeds betaalde bedragen worden binnen 14 dagen na ontvangst van de teruggestuurde bestelling terugbetaald op dezelfde rekening waarmee de betaling is gedaan. 
 4. Garantie

  1. Intovent garandeert dat de goederen ongebruikt gedurende twaalf maanden na levering zullen functioneren in overeenstemming met hun specificatie. Verder strekkende garantie wordt door Intovent niet verleend. De garantieverplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de levering redelijkerwijs niet waarneembaar waren.

  2. Bij gelegitimeerde aanspraken op garantie geldt dat:

   (i) Intovent zich verbindt voor zijn rekening de gebreken te herstellen of de gebrekkige goederen te vervangen, een en ander steeds ter vrije keuze van Intovent.

   (ii) De garantie geldt vanaf het moment van levering van de goederen tot aan het einde van de overeengekomen periode, mits door de koper steeds aan al diens verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Intovent voldaan en met dien verstande dat de garantie vervalt indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intovent door de koper of derden wijzigingen worden aangebracht in het geleverde of daaraan werkzaamheden (onderhoud daaronder mede begrepen) worden verricht.

   (iii) Geen beroep op de garantie kan worden gedaan bij:

   • onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door de koper.
   • het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen of instructievoorschriften van Intovent.
   • gebreken welke ontstaan door normale slijtage en bij ongelukken of onheil zoals brand, waterschade, aardbevingen, et cetera.
   • de toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift betreffende de aard of de kwaliteit van de toegepaste zaken of werkwijzen.
   • zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van of namens koper toegepast, evenals van door of namens koper aangeleverde zaken.
  3. De garantie is te allen tijde beperkt tot herstel of vervanging en niets meer dan dat.

  4. Koper moet Intovent in alle gevallen adequate gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking of levering opnieuw uit te voeren, bij gebreke waarvan de aanspraken van koper komen te vervallen.

 5. Diensten

  1. Intovent voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Intovent behoudt zich het recht voor de eerder overeengekomen werkzaamheden opnieuw te beoordelen op locatie door een professionele Intovent monteur.
  2. Bij het afsluiten van een service/onderhoudsabonnement gelden dezelfde voorwaarden als bij een losse afname van een onderhoudsaanvraag. Het opvolgen van storingen vallen niet onder een onderhoudsabonnement.

  3. Het service/onderhoudsabonnement gaat in nadat Intovent een eerste beurt heeft uitgevoerd en het toestel voor het service/onderhoudsabonnement is geaccepteerd. Wordt het toestel geaccepteerd dan voeren wij direct het onderhoud uit als onderdeel van het abonnement.

  4. Wij mogen de jaarlijkse tarieven aanpassen. Wij zullen je hierover informeren indien wij dit toepassen.

  5. De verschillende soorten abonnement kun je terugvinden op onze website met daarbij de specificatie wat onder iedere vorm van onderhoud valt.

  6. Onder het abonnement is storing opvolging niet inbegrepen, wij hanteren dan de op dat moment geldende uurloon. De materialen worden berekend aan de op dat moment geldende tarieven.

  7. Het abonnement heeft een minimale looptijd van 24 maanden.

  8. Wij kunnen het abonnement tussentijds beëindigen indien de consument gedrag vertoont dat in strijd is met de algemeen geldende gedragsregels, de werking van de installatie niet geborgd kan worden of de regels die in deze voorwaarden staan.

 6. Aansprakelijkheid

  1. In geval van een overeenkomst tussen Intovent en een koper, is Intovent niet aansprakelijk voor enige door koper en/of derden geleden of te lijden schade, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens Intovent.

  2. De aansprakelijkheid van Intovent – uit welke hoofde dan ook – is beperkt tot het bedrag dat onder de door Intovent afgesloten verzekering tot uitkering komt.

  3. Indien geen uitkering op grond van een verzekering plaatsvindt, geldt dat de aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van de prestatie (excl. btw) in de nakoming waarvan Intovent tekort is geschoten en voorts met dien verstande dat Intovent niet aansprakelijk is voor indirecte schade.

  4. Iedere vordering tot voldoening van schadevergoeding ten opzichte van Intovent vervalt door het verloop van 12 maanden, tenzij voordien een dagvaarding is uitgebracht. De vervaltermijn begint op de dag volgend waarop de koper met de schade bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen zijn.

  5. Intovent is niet aansprakelijk voor de werking/aanleg van de bestaande installaties en aansluitingen.

  6. Aansprakelijkheid beperkende of uitsluitende bedingen welke door derden aan Intovent kunnen worden tegengeworpen kunnen in dezelfde mate ook door Intovent aan de koper worden tegengeworpen.

  7. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@intovent.nl. Leidt dit niet tot een oplossing? Dan is het mogelijk om jouw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het je vrij om jouw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 7. Algemeen

  1. Alle afbeeldingen en vermelde technische specificaties op de site van Intovent zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

  2. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Intovent totdat de verschuldigde factuurbedragen volledig zijn voldaan.

  3. Intovent is gerechtigd al haar rechten uit de overeenkomst over te dragen aan derden, dan wel een ander in haar plaats te doen treden.

  4. Klachten kunnen schriftelijk per e-mail bij Intovent aangeleverd worden. Intovent zal zo spoedig mogelijk de klacht(en) behandelen.

  5. Bij gebeurtenissen die niet in deze voorwaarden worden beschreven, beslist Intovent hoe hiermee om te gaan.

 8. Betaling

  Door middel van storting of overmaking op een door Intovent aangewezen bankrekening. Een betaling kan uitgevoerd worden door middel van een e-payment (Mollie of Paypal) of door het storten of overmaken van het juiste bedrag op een door Intovent aangewezen bankrekening.

 9. Verzending

  Tenzij anders is aangegeven, zijn op de website genoemde prijzen exclusief verzendkosten.

 10. Privacy-policy

  Intovent B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. De uitgebreide privacyverklaring kun je hier vinden.

 11. Toepasselijk recht

  Op alle overeenkomsten waarop deze algemene verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.

 12. Slotbepaling

  Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met onze verkoopvoorwaarden akkoord gaat.